Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

1.1 Oleme vastu võtnud käesoleva privaatsuspoliitika, mis on teie isikuandmete töötlemise aluseks.

1.2 Meie privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, kuidas me üldiselt isikuandmeid töötleme, milliseid isikuandmeid me töötleme ja millised õigused teil on, kui me teie isikuandmeid töötleme.

1.3 Meie privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõigi Geovent A/S kasutajate ja klientide suhtes.

2. Andmete vastutav töötleja

2.1 Geovent A/S võtab teie kohta saadud isikuandmete töötlemisel vastutava töötleja rolli. Me tagame, et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt üldisele andmekaitsemäärusele (GDPR) ja andmekaitseseadusele.

2.2 Kui soovite meiega ühendust võtta, on meie kontaktandmed järgmised:

Geovent A/S

Hovedgaden 86

8831 Løgstrup

CVR nr: 54222610

Telefon: 8664 2211

E-post: [email protected]

3. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk

3.1 Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile oma teenuseid, parandada meie teenust ja tagada meie teenuste kvaliteet ning meie kontaktid teiega.

3.2 Me kogume ja säilitame ainult teatud eesmärkidel vajalikke isikuandmeid. Muuhulgas töötleme teie kohta käivaid andmeid, kui meil on vaja:

– Teie ja meie vaheliste suhete haldamiseks

– Täita teie konkreetsete teenuste taotlust

– Parandada ja kohandada meie kasutajakogemust

– kohandada meie suhtlust ja turundust teile sobivaks

– täita kehtivaid õigusnõudeid

3.3 Me töötleme teie kohta ainult selliseid isikuandmeid, mis on asjakohased ja vajalikud eespool määratletud eesmärkidel. Eesmärgid määravad, millist tüüpi isikuandmeid me teie kohta töötleme. Sama kehtib ka teie kohta töödeldavate isikuandmete ulatuse ja kestuse kohta. Me ei kogu ega töötle rohkem andmeid, kui meil on konkreetse eesmärgi jaoks vaja, ega hoia andmeid kauem, kui on eesmärgi jaoks vajalik.

4. Isikuandmete kategooriad

4.1 Isikuandmed, mida me teie kohta töötleme, hõlmavad eelkõige järgmist:

– üldised isikuandmed, sealhulgas muu hulgas klienditeave ja kontaktandmed

– meile esitatud taotlustes sisalduvad isikuandmed

4.2 Me ei kogu kolmandatelt isikutelt isikuandmeid meie kasutajate või klientide kohta.

5. saajat

5.1 Teatud juhtudel avaldame teie isikuandmeid andmetöötlejatele, kellega oleme sõlminud andmetöötluslepingu, et tagada teie isikuandmete konfidentsiaalne ja turvaline käitlemine. Me kasutame ELis asuvaid andmetöötlejaid, kes salvestavad ja töötlevad isikuandmeid Geovent A/S-i nimel kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ja kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega. Kasutame ainult selliseid andmetöötlejaid, kes annavad vajalikud tagatised selle kohta, et nad on võtnud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis tagavad, et teie isikuandmete töötlemine vastab kõigile kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide nõuetele.

5.2 Oleme sõlminud andmetöötluslepingu Mailchimpiga, kes saadab meie uudiskirju. Seega, kui olete meie uudiskirjaga liitunud, edastatakse teie nimi ja e-posti aadress Mailchimpile, kes säilitab neid andmeid oma serverites Ameerika Ühendriikides. Vastavalt meie andmetöötluslepingule Mailchimpiga põhineb teie isikuandmete edastamine USA-s asuvatele serveritele ELi Komisjoni “Standardse lepingutingimuse” alusel, mille kohta saate täpsemalt lugeda järgmisest lingist https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_da.

Mailchimp on samuti taganud, et nende töötlemise turvalisus on kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega ning käesoleva privaatsuspoliitikaga. See tähendab ka seda, et Mailchimp ei tohi avaldada teie kohta käivaid andmeid kolmandatele isikutele. Seega leiame, et Mailchimp pakub teie isikuandmetele piisavat kaitset. Meie andmetöötluslepingut Mailchimpiga saate vaadata järgmisel lingil https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

5.3 Samuti oleme sõlminud andmetöötluslepingu Google’iga, kuna kasutame Google Analytics’i, mis kogub ja töötleb meie veebisaidi külastajate isikuandmeid. Kogutud ja töödeldud teave aitab meil optimeerida meie veebisaidi sisu ja külastatavust, et tagada parem kasutajakogemus.

6. Isikuandmete töötlemine

6.1 Vajalike isikuandmete töötlemine

Me töötleme teie kohta isikuandmeid, mille kogumine ja säilitamine võib olla meie jaoks seadusega nõutav seoses meie äritegevusega, nt raamatupidamisalaste õigusaktidega. Meie poolt töödeldavate isikuandmete liik ja ulatus võib olla vajalik ka lepingu või muu juriidilise kohustuse täitmiseks. Selle töötlemise õiguslik alus tuleneb isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkti b alapunktist c. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

6.2 Teie isikuandmete kontroll ja säilitamine

Me kontrollime ja ajakohastame pidevalt teie isikuandmete täpsust, et tagada, et kogutud andmed ei oleks ebatäpsed või eksitavad. Kuna meie teenused tuginevad sellele, et teie isikuandmed on täpsed ja ajakohased, palume teil teavitada meid kõigist asjakohastest muudatustest teie isikuandmetes, sealhulgas näiteks aadressi jms muutustest. Te võite kasutada punktis 2.2 toodud kontaktandmeid, et meid muudatustest teavitada.

6.3 Uudiskirja tellimine

Tellides meie uudiskirja, annate nõusoleku, et me töötleme teie isikuandmeid, sealhulgas teie nime ja e-posti aadressi.

Teie nõusolek on vabatahtlik ja te võite selle igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust. Kui soovite oma nõusolekut tagasi võtta, saate sellest meile teatada, kasutades punktis 2.2 toodud kontaktandmeid. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie nõusoleku alusel enne tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Kõnealuse töötlemise õiguslik alus tuleneb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktist a.

6.4 Isikuandmete avalikustamine

Avaldame teie isikuandmeid ainult siis, kui olete selgesõnaliselt nõusoleku avaldamiseks andnud.

6.5 Isikuandmete kustutamine

Me kustutame teie isikuandmed, kui need ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti, töödeldi ja säilitati. Uudiskirja tellimisest loobumine kustutab teid automaatselt meie andmebaasist. Me säilitame isikuandmeid, mille säilitamine on meile seadusest tulenevalt kohustuslik, nt raamatupidamisalaste õigusaktide tõttu. Need andmed kustutatakse ka siis, kui nende säilitamine ei ole enam seadusega nõutav.

7. Turvalisus

7.1 Me kaitseme ja hoiame teie isikuandmeid, et vältida nende kadumist, kahjustamist või tahtmatut muutmist. Lisaks sellele kaitseme andmeid loata avalikustamise, juurdepääsu või teadasaamise eest. Anname endast parima, et tagada teie isikuandmete kvaliteet ja turvalisus.

7.2 Turvalisuse rikkumise korral teavitame teid, kui leitakse, et rikkumine kujutab endast suurt ohtu teile, sealhulgas näiteks maine kaotamine või identiteedivargused.

8 Küpsised

8.1 Meie veebisait kasutab nn küpsiseid, mis on tekstifailid, mis paigutatakse teie arvuti kõvakettale, nutitelefonile või sarnasele seadmele. Tekstifail võimaldab meil koguda teavet selle kohta, milliseid lehekülgi ja funktsioone te kasutate. Me kasutame küpsiseid, et optimeerida teie külastust, kui te meie veebisaidil navigeerite. Küpsised ei saa sisaldada kahjulikku koodi, näiteks viiruseid.

8.2 Küpsiseid kasutab muu hulgas Google Analytics, kellega oleme sõlminud andmetöötluslepingu, nagu on kirjeldatud punktis 5.3.

8.3 Meie veebilehe kasutamisega annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks eespool kirjeldatud viisil. Kui te ei soovi sellega pikema aja jooksul nõustuda, saate oma nõusolekut igal ajal muuta või tagasi võtta, muutes oma brauseri seadeid.

9. Teie isikuandmete säilitamine

9.1 Me säilitame ja töötleme teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik teie ja meie vaheliste suhete haldamiseks, teie eriteenuste taotluse täitmiseks, meie teenuste parandamiseks, meie kommunikatsiooniturunduse kohandamiseks teile ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

10 Teie õigused

10.1 Teil on GDPRi kohaselt mitmeid õigusi seoses teie kohta käivate andmete töötlemisega. Teie õiguste eesmärk on tagada avatus ja läbipaistvus seoses teie isikuandmete töötlemisega meie poolt.

Teie õigused on järgmised:

10.2. Õigus juurdepääsule: teil on õigus näha teavet, mida me teie kohta töötleme, samuti mitmesugust lisateavet, sealhulgas näiteks töötlemise eesmärke ja seda, kellele teie isikuandmeid avaldatakse.

10.3 Õigus andmete parandamisele: teil on õigus lasta parandada enda kohta käivaid ebatäpseid või ebaõigeid andmeid. See hõlmab ka õigust puudulikke isikuandmeid täiendada. Loomulikult hoiame teie isikuandmeid ajakohastatuna, kuid kui te saate teada, et me töötleme teie kohta ebatäpseid andmeid, võtke meiega ühendust, kasutades punktis 2.2 toodud kontaktandmeid.

10.4. Õigus andmete kustutamisele: Erandjuhtudel on teil õigus lasta enda kohta käivad andmed kustutada, enne kui me kustutame teie isikuandmed, kui nende säilitamine ei ole enam töötlemise eesmärgil vajalik.

10.5 Õigus töötlemise piiramisele: Teatud juhtudel on teil õigus lasta oma isikuandmete töötlemist piirata, nii et teie isikuandmeid ei tohi töödelda muul viisil kui säilitamise eesmärgil.

10.6 Õigus esitada vastuväiteid: teatavatel juhtudel on teil õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele, olenemata sellest, kas meie töötlemine on seaduslik.

10.7 Õigus andmete ülekantavusele: teatavatel juhtudel on teil õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus isiklikuks kasutamiseks ning edastada need andmed takistusteta ühelt vastutavalt töötlejalt teisele.

10.8 Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust punktis 2.2 nimetatud kontaktandmed.

11. Kaebused andmekaitseasutusele

11.1 Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Andmekaitseameti kontaktandmed on järgmised:

Andmekaitseamet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-post: [email protected]

www.datatilsynet.dk

12. Muudatused privaatsuspoliitikas

12.1 Geovent A/S jätab endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat seoses oluliste seadusemuudatustega, uute tehniliste lahenduste või täiustustega.