Müügi ja kohaletoimetamise tingimused

1. Üldiselt:

1.1 Käesolevaid müügi- ja tarnetingimusi kohaldatakse kõigi GEOVENT A/S (edaspidi GEOVENT) pakkumiste, tellimuste, tellimuste kinnituste ja tarnete suhtes, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti.

1.2 Ostvat/tellivat klienti nimetatakse edaspidi “ostjaks”. GEOVENTi ja Ostjat nimetatakse ühiselt kui “Pooled”. Ühtegi lõppostjat/lõppkasutajat ei saa nende tingimuste kohaselt kohelda soodsamalt kui ostjat.

2. Lepingute sõlmimine

2.1 GEOVENT ei ole Ostjaga lepinguliselt seotud enne, kui ostja on saanud GEOVENTi kirjaliku tellimuse kinnituse või kui tarne on tehtud. See kehtib olenemata sellest, kas pakkumine või sarnane avaldus on esitatud, ja olenemata sellest, kas ostja on sellise pakkumise või väljavõtte vastu võtnud.

2.2 Ostja vastutab tellimustes sisalduva teabe ja spetsifikatsioonide, sealhulgas joonistel olevate spetsifikatsioonide jms dokumentide õigsuse eest.

3. Volikiri

3.1 Ükski isik/ettevõte, kes on maaletooja, edasimüüja või paigaldaja, ei ole volitatud GEOVENTi esindama ilma eelneva kirjaliku kokkuleppeta.

4. Hinnad:

4.1 Kõik hinnakirjades esitatud hinnad on jooksvad hinnad, mis ei sisalda käibemaksu, muid avalikke tollimakse ega transpordipakendeid.

4.2 GEOVENT võib igal ajal ja ette teatamata kohandada hindu hinnakirjades, kataloogides ja hinnapakkumistes vahetuskursside, tollimaksude, kindlustuse, veo- ja ostukulude muutuste põhjal.

4.3 Peale lepingu allkirjastamist on GEOVENTil lisaks õigus pakutavat hinda muuta juhul, kui tellimuse kinnituse esitamise ja tarne vahel toimub tootmis- ja kohaletoimetamiskulude hinnatõus mis ületab 5%. See kehtib näiteks, kuid mitte ainult, vahetuskursi kõikumiste, tollimaksude, kindlustuse, veo- ja ostukulude kohta.

4.4 GEOVENT jätab endale õiguse nõuda alla 70,00 euro suuruste tellimuste eest käitlustasu 20,00 eurot. Samuti jätab GEOVENT endale õiguse nõuda arveldustasu.

5. Kättetoimetamise koht ja aeg:

5.1 Tarnete suhtes kehtivad meie tellimuse kinnituses toodud tingimused, kas Incoterms 2010 DAP “kinnitatud tarneaadressile”, mille järel kannab risk ja kõik lisakulud Ostja, või Incoterms 2010 EXW, DK-Løgstrup, mille järel – kui kaup on kohaletoimetamiseks valmis – kannab riski ja kõik kohaletoimetamiskulud, sealhulgas veotasud. Õigeaegselt, kui tarneks on EXW, peab ostja teavitama GEOVENT A/S -i transpordimeetodist, mida ta kavatseb kasutada. Vastasel juhul on GEOVENT A/S-il õigus valida transpordiviis ja -teekond.

5.2 Kui on kokku lepitud kindel tarneaeg, on GEOVENTil õigus tarnimine edasi lükata järgmistes olukordades: a) vääramatu jõu korral vrd. klausel 10; b) GEOVENTi allhankijate, vedajate ja muude kolmandate isikute põhjustatud viivituste korral; ja c) ebatavaline ilmastiku ja kliima mõju; d) tööstuskonfliktid, olenemata põhjusest; e) avalikud korraldused või ettekirjutused, mida GEOVENT ei oleks saanud lepingu sõlmimise ajal ette näha.

5.3 Olulise viivituse korral on Ostjal õigus leping viivitamatult lõpetada. Olulist viivitust saab tõestada alles vähemalt 30 päeva pärast kokkulepitud tarneaega.

5.4 Juhul, kui ostja ei aktsepteeri kättetoimetamist tarnimise ajal, sealhulgas ei täida oma tarnekohustust, on GEOVENTil õigus leping viivitamatult lõpetada ja nõuda hüvitist.

5.5 Lisaks on GEOVENTil õigus tooteid müüa või ladustada Ostja kulul. Toodete ladustamisel hoitakse neid Ostja vastutusel. Toodete ja pakendite tagastamise tingimuseks on eelnev kirjalik kokkulepe ja see toimub Ostja kulul. Kaupa ja kaubaaluseid, kaste või muid sarnaseid pakendeid, mida debiteeritakse eraldi, ei krediteerita. GEOVENT jätab endale õiguse nõuda tagastustasu tagastatud kauba eest, mis pole GEOVENTi või meie tarnijate poolt kahjustatud.

6. Makse ja viivis:

6.1 Ostuhind tuleb tasuda kokkulepitud tähtpäeval. See kehtib ka juhul, kui kohaletoimetamine ei saa toimuda kokkulepitud viisil, kui see on põhjustatud ostja vastutusalasse kuuluvates küsimustes.

6.2 Kui ostja ei maksa tähtaegselt ja seda viivitust ei põhjusta küsimused, mille eest vastutab GEOVENT, on GEOVENTil õigus nõuda viivist 1,5% kuus või murdosa kuust alates maksetähtajast ja võtta makse kõigi arvega ostetud ja tarnitud kaupade puhul, olenemata eelnevalt kokkulepitud krediiditingimustest, samuti on GEOVENTil õigus leping viivitamatult lõpetada.

6.3 Ostja maksehäire korral on GEOVENTil lisaks õigus keelduda ostjale täiendavatest tarnetest. See kehtib isegi siis, kui tarned on vastastikku seotud.

6.4 GEOVENTil on igal ajal õigus nõuda Ostjalt ostuhinna ja muude kulude tasumiseks piisavat tagatist.

6.5 GEOVENTil on õigus täielikult või osaliselt üle anda Ostja vastu esitatud nõuded kolmandale isikule ilma Ostjalt eraldi nõusolekut hankimata.

7. Omandireservatsioon:

7.1 GEOVENT säilitab kauba omandiõiguse kuni kogu ostuhinna tasumiseni, millele lisanduvad intressid ja kulud ning kõik kaubaga seotud kulud, mille GEOVENT maksis Ostja nimel.

7.2 Kuni omandiõigus on ostjale üle läinud, peab ostja tooted kindlustama ja ladustama eraldi. Ostja kohustub ilma GEOVENTi nõusolekuta kaupa mitte teisaldama, pantima, rentima, välja andma ega muul viisil käsutama enne, kui omandiõigus on ostjale üle läinud. Lisaks ei tohi ostja tarnitud kaubal muudatusi teha.

8. Kaebused, puudused ja kontrollikohustus:

8.1 Kaupadele kehtib garantii ainult juhul, kui Ostja on saanud eraldi garantiidokumendi, samuti kehtib selline garantii ainult ühe aasta alates tarnimisest. Igal juhul ei kehti garantii kuluvale osale nagu elektrikaablid, hüdrokaablid, pneumaatilised kaablid, kondensaatorid, mootorite laagrid, filtrielemendid, väljatõmbevoolikud jne.

8.2 Lisaks sellele vastutab GEOVENT ainult toodete eest, millel on tuvastatud oluline defek või viga, mis on tingitud toomisveast või kasutatud vigasest materjalist ja on tarnitud GEOVENT -i poolt .

8.3 GEOVENT -i vastutus puuduste eest kehtib ainult siis, kui kaupa ladustatakse ohutult ning ostja on seda vastavalt meie spetsifikatsioonidele õigesti paigaldanud ja tavapärasel viisil kasutanud. GEOVENT ei vastuta vigade ja puuduste eest, mis on põhjustatud ebapiisavast hooldusest, Ostja valest paigaldamisest, ilma meie kirjaliku nõusolekuta tehtud muudatustest või parandustest, mille Ostja on teinud puudulikul viisil.

8.4 Ostjal palutakse järgida tarnitud kauba kõiki kasutusjuhendeid, katalooge ja brošüüre et saada vajalikku teavet rakendusala ja tarnitud kauba õige kasutamise kohta.

8.5 Kohe pärast kauba üleandmist või kättesaamist ning alati enne kauba kasutuselevõttu, töötlemist või ühendamist peab ostja tarnitud kauba üle vaatama ja kontrollima, et tagada selle töökindlus ja tarnitud vastavus kirjeldustele / spetsifikatsioonidele.

8.6 Ostja peab viivitamatult ja hiljemalt kaheksa päeva jooksul pärast tarnimist esitama kaebuse puuduste kohta. Kui ostja ei järgi seda tähtaega, kaotab puudustest teatamise õigus kehtivuse.

8.7 Kui kaubal on olulisi vigu või defekte, on GEOVENT kohustatud ja omal valikul defekti kõrvaldama, uuesti tarnima, proportsionaalselt hinda vähendama või hüvitist pakkuma, vrd siiski punkt 14.3 . Transpordikulud, kindlustuskulud, sõidukulud, paigalduskulud ja muud remondi- või asendustarvetega seotud kulud tasub ostja.

9. Tootevastutus:

GEOVENT vastutab ainult meie kaupade põhjustatud isikukahjustuste või materiaalse kahju eest juhul, kui saab tõendada, et kahju või kahju põhjustas GEOVENTi tarnitud toote süü või hooletus ja kui on tõendatud, et toode on defektne, et vigastus tekkis selle puuduse tõttu ning vigastuse ja puuduse vahel on põhjuslik seos.

GEOVENT ei vastuta kahjude eest, mis on seotud ärikahjude, aja kaotuse, kasumi, saamata jäänud tulu ega kaudse või kaudse kahjuga.

10. Vääramatu jõud:

10.1 Kui kohaletoimetamine, õigeaegne kohaletoimetamine või laitmatu kohaletoimetamine on takistatud või viibib GEOVENTist sõltumatute sündmuste tõttu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tööstuslikud konfliktid, töö katkemine, epideemiad, transpordiraskused või muu kolmanda osapoole tõrge, sealhulgas tarnija või (alam) tootja maksejõuetus või muu sarnane, võib GEOVENT vastutust kandmata lükata tarnimise edasi või tühistada ostja tellimuse täielikult või osaliselt omal valikul, teatades sellest ostjale niipea kui võimalik.

11. Toote teave:

11.1 Tehnilised spetsifikatsioonid ja muud kataloogides märgitud mõõtmised on suunavad ja GEOVENT ei võta vastutust sellistes dokumentides esinevate vigade eest. Kogu selles dokumentatsioonis toodud teave ja andmed, sealhulgas hinnakirjad, on siduvad ainult sel määral, kuivõrd lepingus viidatakse selgetele spetsifikatsioonidele.

12. Õiguste kaitse:

12.1 Ostjal ei ole käesoleva lepingu kaudu õigust GEOVENTi tööstuslikele õigustele ning ostjal pole õigust kasutada mis tahes teavet toote ja / või tegeliku toote kohta viisil, mis rikub GEOVENTi õigusi. Ostja vastutab selle eest, et Ostja juhiste järgi valmistatud tooted ei rikuks kolmanda isiku õigusi.

13. Joonised ja kirjeldused:

13.1 Kõik materjali või selle ettevalmistamist puudutavad joonised ja tehnilised dokumendid, mis on ostjale edastatud enne või pärast lepingu sõlmimist, kuuluvad GEOVENT-ile ja neid ei saa kasutada, kopeerida, taasesitada ega edasi anda ega muul viisil kolmandale osapoolele ilma meie eelneva nõusolekuta. Meie palvel tuleb selline materjal tagastada.

14. Vastutuse välistamine ja piiramine:

14.1 Kui poolte vahelises lepingus ei ole sätestatud teisiti, vastutab GEOVENT Taani seaduste tavareeglite kohaselt. GEOVENT ei vastuta kahjude eest, mis on seotud ärikahjude, aja kaotuse, kasumi, saamata jäänud tulu ega kaudse või kaudse kahjuga.

14.2 GEOVENTi kogu vastutus kahjutasude eest, sealhulgas vastutus puuduste ja toodete eest, on siiski piiratud maksimaalselt 5 000 000 Taani krooniga, kui seadus seda lubab.

14.3 Kuid vastutus defektide ja / või hilinemiste eest ei tohi kunagi ületada tarnega seotud arve summat.

14.4 Mis tahes kahju, mille eest ostja kavatseb GEOVENTi vastutusele võtta, sellest tuleb viivitamata GEOVENTi kirjalikult teavitada ja sellised nõuded tuleb esitada mitte hiljem kui üks aasta pärast seadmete tarnimist.

15. Vaidlused

15.1 Poolte vahel tekkivad vaidlused tuleks lahendada kohtuväliselt. Juhul kui vaidlust ei saa lahendada kohtuväliselt, lahendatakse vaidlus vahekohtus, välja arvatud juhul, kui GEOVENT otsustab, et asja lahendab tavaline kohus. Kõik vaidlused lahendatakse vastavalt käesolevatele müügi ja tarnimise üldtingimustele ja Taani seadustele.
15.2 Kui asja lahendab tavaline kohus, alustatakse menetlust kohas, kus asub GEOVENTi peakontor, arvestamata ostja elukohta või harilikku elukohta.