Jätkusuutlikkus

Geovent harmoonias

Me tahame juhtida Geoventi harmoonias ja tasakaalus oma sidusrühmade ja ühiskonnaga laiemalt.
Selle osana oleme välja töötanud mitmeid poliitikaid, mis sätestavad meie äritegevuse üldised suunised, sealhulgas ESG poliitika, mis käsitleb muu hulgas jätkusuutlikkust, töötervishoidu ja tööohutust.

Need poliitikad kehtestab täitevkomitee ja need kiidab heaks juhatus. Arendame oma poliitikat pidevalt ja jätame endale õiguse neid vajaduse korral muuta. Poliitika sisaldub Geoventi visioonis, strateegiates ja plaanides.

Täpsemalt, ESG poliitika austab kohaldatavaid õigusakte, mida me alati järgime. Lisaks töötame pidevalt selle nimel, et toetada ÜRO 17 kestliku arengu eesmärki.

FN17, Geovent
ESG

ESG poliitika

ESG tähistab “Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalased suunised”. Lähtume jätkusuutliku ettevõtluse arendamise kontseptsioonist, tasakaalustades jätkusuutlikkuse heade äritavadega.
Meie lähtepunktiks on kohaldatavad õigusaktid, mida me alati järgime.
Lisaks töötame pidevalt selle nimel, et toetada nii palju kui võimalik ÜRO 17 kestliku arengu eesmärki.
Oma tegevuse määratlemisel lähtume kestliku arengu eesmärkidest, tagades samal ajal, et meie äri areneb igas mõttes positiivselt.
Seame esikohale oma jõupingutused kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks vastavalt sellele, millistel tegevustel on meie käsutuses olevate ressursside põhjal eeldatavasti suurim mõju.

Visioon

Soovime olla ettevõte, mis tegutseb jätkusuutlikult ja keskkonnasõbralikult.
Meie tegevus kasvab pidevalt, vähendades samal ajal meie suhtelist kliimajalajälge.
Pingutame sotsiaalselt ja aitame parandada võimalusi inimestele meie ümber ja meie ettevõtte töötajatele.
Hoolitseme töökeskkonna eest, et vähem inimesi haigestuks tööl käimisest. Töötame selle nimel, et parandada töökeskkonda ja tagada, et kõiki koheldakse inimväärselt.

Strateegia

Me kasutame oma ESG ressursse, et saavutada suurim võimalik mõju, tuginedes meie käsutuses olevatele ressurssidele.

Seepärast oleme valinud sekkumised, mis toetavad kestliku arengu eesmärke ja mille puhul saame avaldada suurimat mõju.
Allpool kirjeldame lühidalt, milliste kestliku arengu eesmärkidega me peamiselt tegeleme. Pange tähele, et mõned meetmed toetavad rohkem kui ühte kestliku arengu eesmärki ja mõned toetavad kestliku arengu eesmärke, mida me ei ole määratlenud oma põhifookusena.

Viitame otseselt ÜRO 17 jätkusuutlikkuse eesmärgile
Oleme otsustanud keskenduda järgmisele:

3. eesmärk – “Hea tervis ja heaolu”

“Peame tagama tervisliku elu ja edendama heaolu kõigile ja igas vanuses”

Keskendume,
• vähendada saastest põhjustatud surmajuhtumeid töökohtadel ja nende ümbruses.

Me tagame
• suurem teadlikkus töökohal saastega kokkupuute tagajärgedest.
• suurem teadlikkus toodetest, mis eemaldavad saastet töökohtadelt, ja toodetest, mis õhutavad väljatõmmatud õhku.
• selliste toodete suurem kasutamine.
• parem haridus ja koolitus toodete õige kasutamise kohta.

Kestliku arengu eesmärk nr 8 – “Inimväärsed töökohad ja majanduskasv”

“Peame edendama püsivat, kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu, täielikku ja tootlikku tööhõivet ning inimväärset tööd kõigile.”

Keskendume,
• aidata noortel leida tööd, haridust ja koolitust, kaitsta töötajate õigusi ja luua ohutu töökeskkond.

Me tagame
• et rohkem noori saaks tööd, haridust ja koolitust, sealhulgas neid, kellel on raskusi töö leidmisega.
• meie ja meie sidusrühmade ettevõtete töötajad töötavad tervislikus ja heas töökeskkonnas inimväärsetes tingimustes.

Kestliku arengu eesmärk nr 12 – “Vastutustundlik tootmine ja tarbimine”

“Peame tagama säästvad tarbimis- ja tootmismudelid”

Keskendume
• kasutades ja majandades loodusvarasid säästvalt, käideldes kemikaale ja jäätmeid vastutustundlikult ning vähendades jäätmeid.

Me tagame
• pakutakse tooteid, mis vähendavad väljatõmbesüsteemide süsinikujalajälge.
• et vähendatakse loodusvarade kasutamist.
• vähendada jäätmete hulka.
• tekkinud jäätmeid käideldakse vastutustundlikult.

Geoventi jätkusuutlikkuse aruanne

Oleme võtnud kohustuse koostada igal aastal ESG aruanne, mis kirjeldab möödunud aasta tulemusi ning järgmiste aastate eesmärke ja algatusi.

Selle kohustuse osana oleme liitunud teaduspõhiste eesmärkide algatusega (SBTi) koos enam kui 4000 ettevõttega üle maailma.

Teaduspõhised eesmärgid pakuvad ettevõtjatele selgelt määratletud viisi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, aidates ära hoida kliimamuutuste halvimat mõju ja tulevikukindlat ettevõtluse kasvu.

Eesmärke peetakse teaduspõhisteks, kui need on kooskõlas sellega, mida uusimad kliimateaduslased peavad Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks vajalikuks.

Oleme ühinenud SBTi-ga, et veenduda, et tahame teha jõupingutusi Pariisi kokkuleppe saavutamiseks, vähendades oma CO2 heitkoguseid. Samal ajal soovime inspireerida ka teisi ettevõtteid sama tegema.

SMV-na oleme pühendunud oma CO2-heite vähendamisele vahemikus 1 + 2 42% aastatel 2021–2030. Eeldame, et kasvatame oma äri umbes 80% praegusest kuni 2030. aastani, mis võetakse arvesse arvutuses.

Suurim osa meie heitkogustest pärineb siiski kohaldamisalast 3. Oleme võtnud endale kohustuse mõõta ja registreerida oma mõjuala 3 heitkoguseid ning töötame ka selle vähendamise nimel, kuigi see ei ole nõudmine.

Samal ajal aitame teisi CO2 heitkoguste vähendamisel, jagades oma teadmisi ja edendades tooteid, mis vähendavad CO2 heitkoguseid.

Science based targets

Palun laadige alla

meie ESG aruanne lisateabe saamiseks.

2022